OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode ProComm.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho Zbyněk Vlk, Budovatelů 1967/3, Krnov, 794 01, IČO 68325975, DIČ: CZ7402264892 a kupujúcich. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré záväzné pre obe strany.

 

II. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tento tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

 

III. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam.

Všetky objednávky, ktoré zároveň návrhom kúpnej zmluvy podané prostredníctvom internetového obchodu Procomm záväzné pre obe strany. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú fakturačnú adresu. Predávajúci má povinnosť realizovať objednávku v čo najkratšom termíne od prijatia - výnimkou nepredpokladané situácie - napríklad problémy s dodávkou na strane dodávateľa atp. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

 

IV. Cena a dodacie podmienky

Predávajúci účtuje za tovar ceny, ktoré v čase objednávky uvádza na svojich webových stránkach. Ceny za tovar sú uvedené v Eurách vrátane DPH. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho odoslané najneskôr do 2 pracovných dní po obdržaní platby na účet predávajúceho, alebo prijatie objednávky s platbou v hotovosti na pobočke Zásilkovni, maximálne do dvoch týždňov od zaslania objednávky - po dohode s odberateľom.

Ceny dopravy

V. Právo odstúpiť od zmluvy, záruka na tovar

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Kontaktujte nás (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte dátum nákupu a druh tovaru. Ak ste už tovar obdržal / la a prevzal / la, zašlite ich späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.), S originálnym dokladom o kúpe. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúceho vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky), ak sa stane plnenie nemožným (tovar nebude toho času skladom) a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. Na každý výrobok Vám poskytujeme dvojročnú záruku! Ako záručný list Vám postačí faktúra daného produktu vystavená predajcom.

 

VI. ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA SPOROV

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu procomm@procomm.sk

  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.VIi. Ochrana osobných údajov

Vykonaním objednávky dáva kupujúci súhlas k tomu, aby uvedené údaje boli spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (zák. č.101 / 2000 Zb.) Pre ďalšie využitie za účelom zásielkového predaja v rámci obchodnej činnosti predávajúceho, a to na dobu neurčitú . Predávajúci sa zaväzuje riadiť sa týmto zákonom a využívať všetky údaje len pre svoje interné potreby, chrániť dáta pred zneužitím a neposkytovať ich žiadnemu tretiemu subjektu. Registráciou dáva kupujúci automaticky súhlas k tomu, že môže byť e-mailom informovaný o novinkách v internetovom obchode ProComm. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.VIII. PHE - PRÍSPEVOK NA RECYKLÁCIU ELEKTROSPOTREBIČOV

 

Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Zb. o odpadoch, ktorá prináša zmeny predovšetkým v spätnom odbere elektrozariadení a kompenzácie na historické elektrozariadenia. Tento zákon postihuje všetkých dovozcov, výrobcov, ale aj predajcov.

Účelom tejto novely je prevencia vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení a zníženie odpadu, ktorý z týchto zariadení vzniká.

V rámci novelizácie zákona musí dovozca alebo výrobca platiť tzv. Recyklačný príspevok vyberaný na historické elektrozariadenia. Táto suma je určená na financovanie spätného odberu, spracovanie, využitie a odstránenie použitého elektrozariadenia pochádzajúceho z domácnosti, ktoré bolo uvedené na trh do 13.8.2005. Je teda určený aj na spätný odber a ďalšie nakladanie s použitým elektrozariadením uvedeným na trh dnes už neexistujúcimi výrobcovia, dovozcovia, predajcovia pod. Okrem toho je povinnosťou dovozcu alebo výrobcu prispievať na likvidáciu elektroodpadu vzniknutého po 13.8.2005.

Symbol preškrtnutej popolnice na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Naše povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 185/2001 Zb., Zákona o odpadoch, as tým súvisiacich právnych predpisov sú plnené prostredníctvom REMA Systém, a.s., ktorá je jedným z prevádzkovateľov kolektívneho systému zberu elektroodpadu.

Príspevky na recykláciu historických elektrospotrebičov (PHE) zahrnuté v cene výrobku.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na webových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Účastníci sa dohodli, že ak nie je obchodnými podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípade, že je kupujúcim fyzická osoba, a obchodného zákonníka v prípade, že je kupujúcim právnická osoba. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politike spoločnosti, si predávajúci vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na svojich webových stránkach. Tieto obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Pokladňa

DOPRAVA ZADARMO

Odber noviniek